چارت سازمانی پایگاه بسیج سردار شهید شوشتری

چارت سازمانی پایگاه بسیج سردار شهید شوشتری

ردیف

عنوان مسئولیت

نام و نام خانوادگی

1

فرمانده پایگاه

سید محمد اسماعیل فاطمی

2

جانشین پایگاه

مهدی سحابی

3

حفاظت اطلاعات

مصطفی درودی

4

تایید صلاحیت

سید حسن موسوی نژاد

5

معاونت خواهران

حدیث مهماندوست

6

سرمایه انسانی

مصطفی رئیسی

7

بازرسی و اقدامات ایمنی

علیرضا پژوهش

8

اجتماعی و امر به معروف

حامد شریعتی

9

طرح برنامه ومالی

مهدی فتاحی

10

تعلیم و تربیت و اردویی

حسین آفرند

11

فناوری فضای مجازی و اطلاع رسانی

مرتضی احمدی

12

فرهنگی و ورزشی

ابوالفضل سهیلی

13

عملیات و آموزش نظامی

جلال شرقی

14

آماد و پشتیبانی

ایمان مهبود

15

تحلیل و بررسی و ارتقاء سلامت اداری

مصطفی براتی

16

خدمات رسانی و کارآمد سازی نظام اداری

علی متولی طهرانی